Nasution, N. A. and Marpaung, S. F. . (2023) “Strategi Kepala Madrasah Dalam Optimalisasi Sarana Prasarana di Madrasah Aliyah”, Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 4(2), pp. 317–329. doi: 10.31538/munaddhomah.v4i2.426.