NASUTION, N. A.; MARPAUNG, S. F. . Strategi Kepala Madrasah Dalam Optimalisasi Sarana Prasarana di Madrasah Aliyah. Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 317–329, 2023. DOI: 10.31538/munaddhomah.v4i2.426. Disponível em: https://pasca.jurnalikhac.ac.id/index.php/munaddhomah/article/view/426. Acesso em: 18 jun. 2024.