(1)
Nasution, N. A.; Marpaung, S. F. . Strategi Kepala Madrasah Dalam Optimalisasi Sarana Prasarana Di Madrasah Aliyah. Munaddhomah 2023, 4, 317-329.