[1]
Nasution, N.A. and Marpaung, S.F. 2023. Strategi Kepala Madrasah Dalam Optimalisasi Sarana Prasarana di Madrasah Aliyah. Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. 4, 2 (Jul. 2023), 317–329. DOI:https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i2.426.